• Info@rsi-group.ir

  • 021-88972251-2

تأمین مالی پروژه

تامین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر میباشد:
  ١-تامین مالی شرکتی       ٢-تامین مالی پروژه
حالت اول تأمین مالی با تعھد کامل بوده وباز پرداخت تعھدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییھای شرکت میسر می باشد . حالت دوم تامین مالی با تعھد محدود و یا بدون تعھد محسوب شده و منبع باز پرداخت تعھدات پروژه ، درآمد حاصـل از فـروش تولیـدات و سرمایه ھای مربوط به طرح می باشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه ھای اجرایی دارد.در ھر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است ، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام ، می بایست اصل سرمایه بـه ھمـراه سود آن برگشت داده شود . بنابراین مھمترین شرط در دریافت وام ارزی ، تخصیص آن به طرحھایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.قراردادھای تامین مالی ( فاینانس ) که ما بین منابع مختلف بین المللی ارائه کننده تسھیلات از یکسو و استفاده کنندگان از این تسھیلات از سوی دیگر ، پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می گردد

اطلاعات تماس

گروه مدیریت و ساخت ایرانیان با اتکا به تجربه و علم روز دنیای مدلسازی که همواره به آن متعهد است مجری خاص ترین پروژه هاست و همیشه سعی در ارایه بهترین کیفیت در زمینه اجرا و طراحی ساختمان داشته است.

 

بلوار مرزداران-خیابان اطاعتی جنوبی-خیابان مهدی سوم-شماره 42-ساختمان پایدار


88972251-2 (021) 

نقشه